Početna
O nama
EMMK
Statut
Galerija
Kontakt
Statut
Osnivačka skupština Kršćanskog mirovnog kruga na svojoj sjednici održanoj u Zagrebu dne 15. veljače 2000. u skladu sa Zakonom o udrugama (“Narodne novine”, broj 70/97 i 106/97), Redovita godišnja izborna skupština Kršćanskog mirovnog kruga na svojoj sjednici održanoj u Zagrebu dne 20. ožujka 2002. i Redovita godišnja skupština Kršćanskog mirovnog kruga na svojoj sjednici održanoj u Zagrebu dne 10. prosinca 2003. u skladu sa Zakonom o udrugama (“Narodne novine”, broj 88/2001 i 11/2002) donijele su sljedeći

STATUT
KRŠĆANSKOG MIROVNOG KRUGA


- pročišćeni tekst -


1. Opće odredbe

Članak 1.
Ovim Statutom uređuju se ciljevi, djelatnosti, unutrašnje ustrojstvo i način rada Kršćanskog mirovnog kruga (u daljnjem tekstu KMK).
KMK ima status pravne osobe koji stječe upisom u registar udruga pri nadležnom tijelu državne uprave.

Članak 2.
Naziv udruge je: Kršćanski mirovni krug. Skraćeni naziv je: KMK.
Engleski naziv udruge je: Christian Peace Circle. Skraćeni naziv na engleskom jeziku je: CPC.
Sjedište KMK je u Zagrebu.
KMK djeluje na području Republike Hrvatske.

Članak 3.
Znak KMK je sljedećeg izgleda:
Znak KMK koristi se na dokumentima KMK.

Članak 4.
Pečat KMK sadrži znak KMK te naziv i sjedište.

Članak 5.
KMK predstavljaju i zastupaju predsjednik i glavni tajnik, pojedinačno i samostalno.

Članak 6.
KMK može biti član ili pridruženi član domaćih, stranih i međunarodnih ekumenskih udruga. Odluku o tome donosi Izvršni odbor.

Članak 7.
Rad KMK je javan. O radu KMK svoje članove i javnost obavješćuje pismeno ili putem sredstava javnog priopćavanja.
Iznimno se iz rada pojedinih tijela KMK može isključiti javnost, ako to odluči Izvršni odbor.

2. Ciljevi i djelatnosti KMK

Članak 8.
Ciljevi KMK su:
•  promicanje pomirenja i zajedništva među kršćanima;
•  promicanje kulture mira i nenasilja.

Članak 9.
Djelatnosti KMK jesu:
•  pripremanje ekumenskih molitava;
•  organiziranje izleta, ekskurzija i piknika za svoje članove te koncerata, tribina, okruglih stolova, konferencija, simpozija, kongresa, radionica i sličnih skupova koje promiču ciljeve KMK;
•  organiziranje izložaba, predstava, igrokaza i predavanja koja promiču ciljeve KMK;
•  zalaganje za uvođenje kulture mira i nenasilja u obrazovne programe;
•  poticanje i promicanje ekumenskih programa i projekata te njihovo sustavno uključivanje u međunarodne tokove;
•  suradnja s domaćim, stranim i međunarodnim ustanovama, udrugama, zajednicama i pojedincima;
•  promicanje umjetničkog stvaralaštva na području kršćanske i religiozne kulture;
•  zalaganje za povezivanje u međunarodne informacijske mreže;
•  izdavačka djelatnost, sukladno zakonu.

Članak 10.
KMK je neprofitna nevladina udruga.
S ciljem postizanja utvrđenih ciljeva, udruživanja, osiguranja potrebnih materijalnih sredstava za ostvarivanje programom određenih zadaća, KMK neposredno ili zajednički s drugim udrugama, savezima i pojedincima može obavljati društvene i druge negospodarske djelatnosti u skladu sa zakonom.
Svaka dobit ostvarena takvim djelatnostima upotrijebit će se isključivo za ostvarivanje ciljeva KMK.

3. Članstvo i članarina

Članak 11.
Svaki državljanin Republike Hrvatske ili strani državljanin može pod jednakim uvjetima, utvrđenim ovim Statutom, postati član KMK.

Članak 12.
U KMK postoje tri vrste članstva: aktivni član, pridruženi član i član podupiratelj.
Članovi KMK plaćaju članarinu prema odluci Skupštine.

Članak 13.
Aktivnim članom KMK može postati poslovno sposobni državljanin Republike Hrvatske ili strani državljanin koji prihvaća ovaj Statut i ispunjava preuzete obveze u KMK.
Aktivnim članom Izvršni odbor KMK može imenovati isključivo pridruženog člana KMK koji zadovoljava uvjete iz stavka 1. ovog članka, a istaknuo se aktivnim sudjelovanjem u djelatnostima KMK.
Aktivni član ima pravo glasa u Skupštini KMK, birati i biti biran u Izvršni odbor KMK, te obvezu sudjelovanja u radu Skupštine KMK.
U slučaju nesudjelovanja u radu Skupštine ili nesudjelovanja u djelatnostima KMK u razdoblju duljem od 180 dana, Izvršni odbor KMK može donijeti odluku o prestanku statusa aktivnog člana koji time postaje pridruženi član KMK.

Članak 13a.
Pridruženim članom KMK može postati svaki državljanin Republike Hrvatske ili strani državljanin koji prihvaća ovaj Statut i ispunjava preuzete obveze u KMK.
Pridruženim članom Izvršni odbor KMK može imenovati isključivo člana podupiratelja KMK koji zadovoljava uvjete iz stavka 1. ovog članka.
Pridruženi član nema pravo glasa u izvršnim tijelima društva.
U slučaju nesudjelovanja u djelatnostima KMK u razdoblju duljem od 360 dana, Izvršni odbor KMK može donijeti odluku o prestanku statusa pridruženog člana koji time postaje član podupiratelj KMK.

Članak 13b.
Članom podupirateljem KMK može postati svaki državljanin Republike Hrvatske ili strani državljanin te pravna osoba registrirana u Republici Hrvatskoj, koji prihvaća ovaj Statut, dostavi KMK ispunjenu i ovjerenu pristupnicu, te uplati članarinu.
Član podupiratelj nema pravo glasa u izvršnim tijelima društva.

Članak 14.
Dužnosti članova KMK jesu:
•  pridržavati se odredaba ovoga Statuta i odluka KMK;
•  izvršavati preuzete obveze koje im povjeri KMK;
•  doprinositi ciljevima KMK;
•  štititi ugled i interese KMK;
•  plaćati članarinu prema odluci Skupštine.

Članak 15.
Članovi KMK imaju pravo:
•  biti obaviješteni o djelatnostima KMK;
•  predlagati, organizirati i sudjelovati u djelatnostima KMK;
•  koristiti se stručnim i materijalnim dobrima KMK u svrhu unaprijeđenja rada i ostvarenja ciljeva KMK.

Članak 16.
Članstvo u KMK prestaje: istupanjem, smrću ili isključenjem zbog grube povrede odredbi Statuta ili odluka KMK.
Odluku o isključenju, na prijedlog Izvršnoga odbora, donosi Skupština KMK.

4. Izvršna tijela KMK

Članak 17.
Izvršna tijela KMK jesu:
•  Skupština;
•  Izvršni odbor.

4.1 Skupština KMK

Članak 18.
Skupština KMK je najviše Izvršno tijelo KMK, a čine je svi aktivni članovi.
Skupština KMK se redovito održava jednom godišnje, a saziva je predsjednik KMK.
Svake druge godine Skupština je izborna.

Članak 19.
Izvanrednu Skupštinu saziva predsjednik KMK na vlastitu inicijativu, po odluci Izvršnoga odbora ili na prijedlog najmanje četvrtine aktivnih članova KMK.
Skupština se održava najkasnije mjesec dana nakon zahtjeva za njezino sazivanje, o čemu članovi moraju biti obaviješteni najmanje 10 dana unaprijed.
Ukoliko predsjednik ne sazove Skupštinu u roku od mjesec dana od zahtjeva za njezino sazivanje, Skupštinu će sazvati gore navedeni predlagatelji.

Članak 20.
Skupština pravovaljano odlučuje ako joj pribiva najmanje polovica aktivnih članova.
Odluke se donose natpolovičnom većinom glasova nazočnih. Glasovanje za izbor i imenovanje dužnosnika KMK je tajno.
U slučaju da Skupštini ne pribiva dovoljan broj članova iz stavka 1, Skupština se odgađa za 30 minuta. Nakon toga Skupština može odlučivati ukoliko je nazočno najmanje 10 članova. U tome slučaju odluke se donose natpolovičnom većinom glasova nazočnih.

Članak 21.
O radu Skupštine vodi se zapisnik.

Članak 22.
Skupština KMK ima sljedeće ovlasti:
•  donosi Statut KMK, njegove izmjene i dopune;
•  bira, razrješuje i opoziva predsjednika KMK i članove Izvršnog odbora;
•  usvaja izvješće o radu KMK u prethodnoj godini;
•  usvaja godišnje izvješće o financijskom poslovanju KMK;
•  odlučuje o žalbama i prigovorima članova KMK;
•  donosi odluku o prestanku rada KMK;
•  odlučuje o visini i načinu plaćanja članarine.

4.2 Izvršni odbor KMK

Članak 23.
Izvršni odbor upravlja radom KMK, provodi odluke i zaključke Skupštine kojoj je odgovoran za svoj rad.
Izvršni odbor čine predsjednik KMK i četiri člana.
Mandat članova Izvršnoga odbora traje dvije godine. Svaki član može biti biran više puta.
Izvršni odbor KMK sastaje se po potrebi i o svom radu vodi zapisnik koji ovjerava predsjednik KMK.
Pravovaljane odluke donose se natpolovičnom većinom svih članova Izvršnog odbora.

Članak 24.
Član Izvršnog odbora može pismeno dati ostavku na svoju dužnost. Ostavka stupa na snagu na dan održavanja iduće Skupštine KMK.
Skupština može opozvati pojedinog člana Izvršnog odbora ili Izvršni odbor u cjelini u slučaju da pojedini član ili Izvršni odbor djeluju suprotno odredbama ovog Statuta ili odluka Skupštine.
Članstvo u Izvršnom odboru prestaje istovremeno sa prestankom članstva u KMK.
U slučaju prijevremenog prestanka mandata do četiri člana Izvršnog odbora na njihovo mjesto biraju se novi članovi kojima mandat traje do redovnog prestanka mandata članova na čije su mjesto izabrani.

Članak 25.
Izvršni odbor KMK ima sljedeća prava i obveze:
•  upravlja KMK-om između dviju Skupština;
•  donosi program i plan rada KMK;
•  utvrđuje prijedlog Statuta i njegovih izmjena i dopuna;
•  tumači odredbe ovoga Statuta i osigurava primjenu zakonskih propisa;
•  izvršava zaključke i odluke Skupštine;
•  donosi odluku o sazivu i dnevnom redu Skupštine;
•  odlučuje o udruživanju KMK u druge udruge;
•  bira predstavnike KMK u udrugama kojih je KMK član;
•  donosi godišnji financijski plan;
•  raspolaže sredstvima KMK u okviru utvrđenoga financijskog plana;
•  odlučuje o promjeni članskog statusa člana, u skladu s člancima 13., 13a. i 13b. Statuta KMK;
•  donosi odluku o promjeni adrese sjedišta KMK.

4.3 Predsjednik KMK

Članak 26.
Predsjednik KMK je i predsjednik Izvršnoga odbora. Za svoj rad odgovara Skupštini KMK.

Članak 27.
Predsjednik KMK:
•  zastupa i predstavlja KMK;
•  saziva i predsjedava sastancima Izvršnoga odbora i Skupštine;
•  rukovodi tekućim poslovima između sjednica Izvršnoga odbora;
•  obavlja i druge poslove utvrđene Statutom i zadatke koje mu povjere Izvršni odbor i Skupština KMK;
•  za svoj rad odgovara Skupštini KMK, kojoj podnosi godišnje izvješće o radu KMK.

5. Radna tijela KMK

Članak 28.
Izvršni odbor KMK može osnivati radne grupe sa svrhom olakšavanja izvođenja djelatnosti KMK.
Radna grupa sastoji se od koordinatora i najmanje dva člana.
Koordinatora i članove radne grupe imenuje Izvršni odbor.
Članom radne grupe može postati član KMK te iznimno osoba koja zbog svoje stručnosti, znanja ili ugleda može doprinjeti radu radne grupe.
Radna grupa osniva se na određeno vrijeme.
Koordinator o radu radne grupe Izvršnom odboru podnosi periodično izvješće najmanje jednom mjesečno, ili izvanredno izvješće na njegov zahtjev. Po isteku mandata radne grupe koordinator u roku od 30 dana Izvršnom odboru podnosi konačno pismeno izvješće o radu radne grupe.

Članak 28a.
Najmanje tri člana KMK uz prethodno odobrenje Izvršnog odbora mogu osnovati interesnu grupu unutar KMK sa svrhom olakšavanja izvođenja djelatnosti KMK.
Interesna grupa ima koordinatora kojeg između sebe biraju članovi grupe.
Interesna grupa osniva se na neodređeno vrijeme.
Koordinator o radu interesne grupe Skupštini KMK podnosi pismeno godišnje izvješće.
Interesnu grupu mogu raspustiti njezini članovi ili Izvršni odbor.

6. Administrativni poslovi KMK

Članak 29.
KMK ima glavnog tajnika kojeg imenuje Izvršni odbor do opoziva. On za svoj rad može biti plaćen prema odluci Izvršnoga odbora.
U slučaju potrebe KMK može privremeno ili stalno zaposliti djelatnike za obavljanje stručnih i/ili administrativnih poslova. Odluku o tome donosi Izvršni odbor.

6.1 Glavni tajnik KMK

Članak 30.
Glavni tajnik KMK:
•  zastupa i predstavlja KMK;
•  vodi administrativne poslove i brine se o pismohrani KMK;
•  priprema materijale za sastanke tijela KMK;
•  dostavlja članovima dokumente, odluke i zaključke tijela KMK;
•  za svoj rad odgovara Izvršnomu odboru i Skupštini KMK, kojoj podnosi godišnje izvješće o svom radu;
•  vodi popis članova KMK;
•  vodi blagajničku knjigu, skrbi o financijskoj i drugoj imovini KMK;
•  organizira financijsko i materijalno poslovanje KMK u dogovoru s predsjednikom KMK;
•  Skupštini KMK podnosi godišnje izvješće o financijskom poslovanju KMK.

7. Imovina KMK

Članak 31.
Financijsko poslovanje KMK obavlja se preko transakcijskog računa KMK, u skladu sa zakonskim propisima, a na temelju financijskoga plana.
Naredbodavci za izvršenje financijskoga plana su osobe ovlaštene za zastupanje KMK.

Članak 32.
Materijalna sredstva za rad KMK ostvaruju se od:
•  prihoda od članarine;
•  dotacija iz državnoga proračuna;
•  prihoda od održavanja seminara, simpozija i kongresa te drugih manifestacija koje organizira KMK;
•  darova, donacija i sponzorstava;
•  potpore državnih i međunarodnih udruga, organizacija i ustanova;
•  prihoda od izdavačke djelatnosti;
•  ostalih izvora u skladu sa zakonom.

Članak 33.
KMK može stjecati pokretnu i nepokretnu imovinu.
Izvršni odbor donosi odluku o stjecanju, prodaji, prijenosu na druge pravne osobe ili o zakupu nepokretne i pokretne imovine.

8. Prestanak rada KMK

Članak 34.
KMK prestaje djelovati ako to odluči Skupština dvotrećinskom većinom nazočnih aktivnih članova, odnosno u slučajevima propisanim zakonom.

Članak 35.
U slučaju prestanka djelovanja KMK njegovom imovinom (pokretnom i nepokretnom) raspolagat će se u skladu s odlukom Skupštine.

9. Prijelazne i završne odredbe

Članak 36.
Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od dana upisa KMK u registar udruga pri nadležnom tijelu državne uprave.

Članak 37.
Izmjene Statuta usvojene na redovitoj godišnjoj izbornoj skupštini održanoj 20. ožujka 2002. stupaju na snagu odmah.

Članak 38.
Članovi KMK koji su do donošenja izmjena i dopuna Statuta 10. prosinca 2003. imali status aktivnog člana mogu do 31. prosinca 2003. izabrati žele li biti aktivni članovi ili pridruženi članovi KMK. Ukoliko do navedenog datuma ne obavijeste Izvršni odbor KMK o svom odabiru, ostaju aktivni članovi KMK.
Članovi KMK koji su do donošenja izmjena i dopuna Statuta 10. prosinca 2003. imali status nominalnog člana postaju članovi podupiratelji KMK.

Članak 39.
Izmjene Statuta usvojene na redovitoj godišnjoj skupštini održanoj 10. prosinca 2003. stupaju na snagu odmah.

U Zagrebu, 15. veljače 2000. / 20. ožujka 2002. / 10. prosinca 2003.

Predsjednica KMK
Marija Znidarčić
 English
Zadnja promjena: 18. travnja 2004.
Kršćanski mirovni krug 2004. Sva prava pridržana.